استاندارد جهانی

با توجه به اينكه حضور قدرتمند نيك كالا در بازارهاي بين المللي نياز به استانداردهاي متنوع جهاني دارد، در همين راستا نيك كالا اقدام به استقرار سيستم‌هاي مديريتي تضمين كيفيت و زيست محيطي و ايمني بهداشتي و رضايتمندي مشتريان نموده است كه با بهره‌گيري از مشاوران كارآمد و آموزش كليه پرسنل شركت، توانسته موفق به دريافت گواهينامه‌هاي بين المللي استاندارد، مديريت كيفيت ISO 9001:2015، استاندارد مديريت محيط زيستي ISO 14001:2015، استاندارد سيستم مديريت ايمني و بهداشتي OHSAS18001:2007، استاندارد رسيدگي به شكايات مشتريان ISO 10002:2014 و استاندارد رضايت مشتري ISO 10004:2012 از كشور آلمان شود.
همچنين با ارتقاء مداوم كيفيت و رعايت ضوابط استانداردهاي جهاني محصول، ضمن دارا بودن استاندارد ملي ايران توانسته است براي توسعه صادرات خود به استانداردهاي محصول اروپا CE از موسسه DVGW آلمان و نيز استاندارد TSE از كشور تركيه دست يابد. همچنين با توجه به استقرار آزمايشگاه آكروديته، موفق به دريافت استاندارد مديريت آزمايشگاهي ISO IEC 17025 از مركز تاييد صلاحيت ايران گرديده است.