خط مشی یکپارچه مدیریتی

شركت توليدي و صنعتي نيك كالا مؤسسه اي است، اقتصادي كه به توليد، توزيع و صادرات لوازم خانگي گازسوز اشتغال دارد. مقاصد اين شركت بر 3 اصل "جلب رضايت مشتري"، "حفظ محيط زيست"و "حفظ و ارتقاء سطح ايمني و بهداشت افراد و محيط كار" استوار است.
شركت توليدي و صنعتي نيك كالا، براي تحقق اهداف خود مديريت و برنامه ريزي راهبردي در سيستمهاي كيفيت، زيست محيطي، ايمني و بهداشت شغلي و رسيدگي به خدمات و رضايت مشتريان را سرلوحه كار خود قرارداده و نسبت به تدوين اهداف و راهكارهاي ذيل اقدام مي نمايد:
1-بهبود مداوم در نظام مديريتي از طريق ارتقاء بهره وري و كيفيت محصول، استفاده بهينه از مواد و انرژي، انجام بازرسي ها و اجراي برنامه ها و نيز كنترل جنبه هاي بارز زيست محيطي و ريسك هاي مخاطره آميز غيرقابل قبول.
2-بكارگيري شيوه هاي بازخوردي مناسب در قبال كاركنان، طرفهاي ذينفع و مشتريان در كل مراحل توليد محصول، توزيع و ارائه خدمات.
3-تأمين و ارتقاء سلامت كاركنان، جلوگيري از آلودگي محيط زيست و افزايش بهره وري از طريق ايمن نمودن ماشين آلات و تجهيزات، نگهداري و استفاده بهينه از آنها، بهبود روش ها و ارائه آموزش به كاركنان در اين زمينه.
4-ارتقاء اثربخشي سيستم ها از طريق نظارت سيستماتيك، كنترل عمليات و فرآيند ها و تحليل نتايج پايش و اندازه گيري.
5-افزايش توانمندي و آگاهي كاركنان با انجام آموزش هاي لازم و گسترش فرهنگ خود مديريتي، از طريق پيشگيري و جلوگيري از ضايعات، آلودگي هاي‌ زيست محيطي‌ و رويدادهاي‌احتمالي ‌و بيماري ها.
6-تبعيت از قوانين لازم الاجرا و مقررات دولتي مرتبط، از طريق تأمين و تسري قوانين داخلي و خارجي و كاربردي نمودن آنها.
براي برقراري سيستم مديريت كيفيت از استاندارد ISO9001:2015 ، در زمينه سيستم زيست محيطي از استاندارد ISO14001:2015 و براي سيستم ايمني و بهداشت شغلي از استاندارد OHSAS18001:2007، براي سيستم رسيدگي به شكايات مشتريان از استاندارد ISO10002:2014 و براي سيستم رضايتمندي مشتريان از استاندارد ISO10004:2012 استفاده مي گردد.
بديهي است اجراي مؤثر تعهدات ياد شده مستلزم جديت، همكاري و همفكري كليه كاركنان و پشتيباني همه جانبه مديريت مي باشد.